Statut Stowarzyszenia Kin Studyjnych

Rozdzia艂 I
Postanowienia og贸lne


搂 1
Stowarzyszenie nosi nazw臋 Stowarzyszenie Kin Studyjnych i zwane jest w dalszych postanowieniach Stowarzyszeniem Kin Studyjnych.
搂 2
Terenem dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia Kin Studyjnych jest Europa, a siedzib膮 miasto Zielona G贸ra.
搂 3
Stowarzyszenie Kin Studyjnych jest dobrowoln膮, samorz膮dn膮 i trwa艂膮 organizacj膮 zrzeszaj膮c膮 podmioty prowadz膮ce kina oraz inne osoby, kt贸rych dzia艂alno艣膰 jest zwi膮zana z kinematografi膮 i rozpowszechnianiem utwor贸w audiowizualnych pragn膮ce realizowa膰 cele stowarzyszenia.

Rozdzia艂 II
Cele Stowarzyszenia Kin Studyjnych i sposoby ich realizacj
i

搂 4
Celem Stowarzyszenia Kin Studyjnych jest:
a. ochrona interes贸w 艣rodowiska zwi膮zanego z kinami studyjnymi i lokalnymi,
b. reprezentowanie interes贸w kin studyjnych i lokalnych wobec w艂adz pa艅stwowych i samorz膮dowych, instytucji, organizacji spo艂ecznych, a tak偶e wobec producent贸w, dystrybutor贸w i wszystkich innych uczestnik贸w rynku filmowego,
c. wsp贸艂praca z organizacjami, podmiotami dzia艂aj膮cymi na rzecz kina i filmu artystycznego,
d. promocja i upowszechnianie wiedzy o kinematografii artystycznej, niezale偶nej oraz alternatywnych gatunkach tw贸rczo艣ci filmowej,
e. rozw贸j kultury filmowej i prowadzenie edukacji filmowej,
f. podnoszenie poziomu profesjonalizmu bran偶y kinowej,
g. wspieranie inicjatyw na rzecz tworzenia warunk贸w powszechnego dost臋pu do dorobku polskiej, europejskiej i 艣wiatowej sztuki filmowej,
h. kszta艂towanie i upowszechnianie dobrych praktyk handlowych w艣r贸d uczestnik贸w rynku filmowego,
i. wspieranie rozwoju potencja艂u polskiego niezale偶nego przemys艂u kinematograficznego, a w szczeg贸lno艣ci ma艂ych i 艣rednich podmiot贸w.
搂 5
1. Stowarzyszenie Kin Studyjnych realizuje swoje cele poprzez:
a. organizacj臋, promocj臋 i finansowanie przedsi臋wzi臋膰 kulturalnych, naukowych i edukacyjnych,
b. realizacj臋 og贸lnie dost臋pnych imprez kulturalnych w tym filmowych, takich jak festiwale, przegl膮dy film贸w, wystawy, seminaria itp.,
c. organizacj臋 zaj臋膰 edukacyjnych, warsztat贸w, szkole艅 i kurs贸w o tematyce zwi膮zanej z kinematografi膮,
d. podnoszenie kwalifikacji os贸b dzia艂aj膮cych na rzecz kina i filmu artystycznego, niezale偶nego oraz kin studyjnych i lokalnych,
e. organizacj臋 spotka艅 z naukowcami, tw贸rcami, krytykami i aktorami filmowymi oraz dystrybutorami i producentami filmowymi,
f. organizowanie i finansowanie bada艅 naukowych i prac rozwojowych dotycz膮cych bran偶y kinowej i filmowej,
g. finansowanie stypendi贸w i nagr贸d za wybitne osi膮gni臋cia w bran偶y kinowej i filmowej,
h. wymian臋 informacji i do艣wiadcze艅 r贸wnie偶 na poziomie mi臋dzynarodowym, i. uczestnictwo w wydarzeniach promuj膮cych film artystyczny i niezale偶ny organizowanych przez inne podmioty,
j. podejmowanie innych dzia艂a艅 s艂u偶膮cych realizacji cel贸w statutowych
Stowarzyszenia Kin Studyjnych.
2. Dla realizacji cel贸w Stowarzyszenie Kin Studyjnych, Zarz膮d mo偶e powo艂a膰 sekcje skupiaj膮ce cz艂onk贸w na podstawie szczeg贸lnych zainteresowa艅, b膮d藕 wsp贸lnoty 艣rodowiskowe, a tak偶e r贸偶ne formy organizacyjne do prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej.
搂 6
1. Stowarzyszenie Kin Studyjnych prowadzi dzia艂alno艣膰 spo艂ecznie u偶yteczn膮 w sferze zada艅 publicznych okre艣lonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z p贸藕n. zmianami, dalej: u.d.p.p.w.) jako dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego. Dzia艂alno艣膰 ta jest wy艂膮czn膮 statutow膮 dzia艂alno艣ci膮 Stowarzyszenia Kin Studyjnych.
2. W zakresie cel贸w i sposob贸w realizacji cel贸w statutowych Stowarzyszenie Kin Studyjnych mo偶e prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 odp艂atn膮 po偶ytku publicznego i dzia艂alno艣膰 nieodp艂atn膮 po偶ytku publicznego, obejmuj膮c膮:
a. Dzia艂alno艣膰 tw贸rcz膮 zwi膮zan膮 z kultur膮 i rozrywk膮 (PKD 鈥 dzia艂 90),
b. Dzia艂alno艣膰 bibliotek, archiw贸w, muze贸w oraz pozosta艂膮 dzia艂alno艣膰 zwi膮zan膮 z kultur膮 (PKD 鈥 dzia艂 91)
c. Dzia艂alno艣膰 zwi膮zan膮 z produkcj膮 film贸w, nagra艅 wideo, program贸w telewizyjnych, nagra艅 d藕wi臋kowych i muzycznych (PKD 鈥 dzia艂 59),
d. Dzia艂alno艣膰 us艂ugow膮 w zakresie informacji (PKD 鈥 dzia艂 63),
e. Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 鈥 dzia艂 72),
f. Edukacj臋 鈥 (PKD 鈥 dzia艂 85).
3. Dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego Stowarzyszenia Kin Studyjnych mo偶e by膰 prowadzona zar贸wno jako dzia艂alno艣膰 nieodp艂atna, jak i jako dzia艂alno艣膰 odp艂atna, z zastrze偶eniem wymog贸w okre艣lonych w art. 8 i 9 u.d.p.p.w.

Rozdzia艂 III
Prawa i obowi膮zki cz艂onk贸w


搂 7
1. Cz艂onkowie Stowarzyszenia Kin Studyjnych dziel膮 si臋 na:
a. cz艂onk贸w zwyczajnych,
b. cz艂onk贸w wspieraj膮cych.
2. Cz艂onkiem zwyczajnym mo偶e zosta膰 obywatel polski, kt贸ry uko艅czy艂 18 lat i pragnie realizowa膰 cele Stowarzyszenia Kin Studyjnych oraz zosta艂 przyj臋ty uchwa艂膮 Zarz膮du.
3. Cz艂onkiem wspieraj膮cym mo偶e zosta膰 osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana dzia艂alno艣ci膮 Stowarzyszenia i realizacj膮 jego cel贸w, kt贸ra zosta艂a przyj臋ta uchwa艂膮 Zarz膮du. Osoba prawna dzia艂a w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
搂 8
1. Do obowi膮zk贸w cz艂onka zwyczajnego nale偶y:
a. udzia艂 w pracach i przedsi臋wzi臋ciach Stowarzyszenia Kin Studyjnych, a w szczeg贸lno艣ci poprzez systematyczne uczestniczenie w pokazach filmowych, prelekcjach i dyskusjach oraz innych formach realizacji cel贸w Stowarzyszenia Kin Studyjnych,
b. przestrzeganie Statutu, regulamin贸w i uchwa艂 w艂adz Stowarzyszenia Kin Studyjnych. c. regularne op艂acanie sk艂adek cz艂onkowskich. 2. Do obowi膮zk贸w cz艂onka wspieraj膮cego nale偶y przestrzeganie Statutu, regulamin贸w i uchwa艂 w艂adz Stowarzyszenia Kin Studyjnych.
搂 9
1. Cz艂onek zwyczajny korzysta z:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego do w艂adz Stowarzyszenia Kin Studyjnych,
b. wszystkich urz膮dze艅 Stowarzyszenia Kin Studyjnych przeznaczonych dla cz艂onk贸w,
c. prawa uczestniczenia we wszystkich imprezach Stowarzyszenia Kin Studyjnych na warunkach ustalonych przez Zarz膮d.
2. Cz艂onek wspieraj膮cy ma prawo do:
a. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Cz艂onk贸w bez prawa g艂osu,
b. wypowiadania si臋 i wyra偶ania opinii we wszelkich kwestiach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia Kin Studyjnych.
c. uczestniczenia w imprezach Stowarzyszenia Kin Studyjnych na warunkach ustalonych przez Zarz膮d.
搂 10
1. Skre艣lenie z listy cz艂onk贸w Stowarzyszenia Kin Studyjnych nast臋puje wskutek:
a. rezygnacji pisemnej z艂o偶onej na r臋ce Zarz膮du,
b. wykluczenia ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych przez Zarz膮d,
c. 艣mierci cz艂onka b臋d膮cego osob膮 fizyczn膮 lub likwidacji podmiotu w przypadku cz艂onka wspieraj膮cego b臋d膮cego osob膮 prawn膮 lub jednostk膮 organizacyjn膮.
2. Cz艂onek mo偶e zosta膰 wykluczony ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych w razie:
a. ra偶膮cego naruszenia Statutu lub regulamin贸w Stowarzyszenia Kin Studyjnych,
b. dzia艂ania na szkod臋 Stowarzyszenia Kin Studyjnych,
c. zalegania z op艂at膮 sk艂adek cz艂onkowskich.
3. Wykluczenie cz艂onka ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych nast臋puje na mocy uchwa艂y Zarz膮du.
4. Od uchwa艂y Zarz膮du o wykluczeniu ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych wykluczonemu cz艂onkowi przys艂uguje odwo艂anie do Walnego Zebrania Cz艂onk贸w, w terminie 7 dni od otrzymania przez cz艂onka uchwa艂y na pi艣mie. Uchwa艂a Walnego Zebrania Cz艂onk贸w w tej sprawie jest ostateczna.
5. Do czasu rozstrzygni臋cia sprawy przez Walne Zebranie Cz艂onk贸w prawa wykluczonego cz艂onka ulegaj膮 zawieszeniu.
6. Cz艂onek skre艣lony z listy cz艂onk贸w Stowarzyszenia Kin Studyjnych nie mo偶e 偶膮da膰 zwrotu wp艂aconych sk艂adek cz艂onkowskich.

Rozdzia艂 IV
Organy Stowarzyszenia Kin Studyjnych


搂 11 W艂adzami Stowarzyszenia Kin Studyjnych s膮:
a. Walne Zebranie Cz艂onk贸w,
b. Zarz膮d,
c. Komisja Rewizyjna

Oddzia艂 I
Walne Zebranie Cz艂onk贸w

搂 12
1. Walne Zebranie Cz艂onk贸w jest naczeln膮 w艂adz膮 Stowarzyszenia Kin Studyjnych, kt贸ra ustala kierunki jego dzia艂alno艣ci.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Cz艂onk贸w nale偶y: a. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia Kin Studyjnych i jego zmian,
b. wyb贸r i odwo艂ywanie cz艂onk贸w w艂adz Stowarzyszenia Kin Studyjnych,
c. rozstrzyganie odwo艂a艅 od uchwa艂 Zarz膮du w sprawie wykluczenia cz艂onka ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych
d. rozpatrywanie sprawozda艅 w艂adz Stowarzyszenia Kin Studyjnych,
e. udzielanie absolutorium Zarz膮dowi,
f. ustalanie wytycznych dla Zarz膮du,
g. ustalanie wysoko艣ci sk艂adek cz艂onkowskich.
搂 13
1. Walne Zebranie Cz艂onk贸w mo偶e by膰:
a. zwyk艂e (sprawozdawczo-wyborcze) 鈥 zwo艂ywane przez Zarz膮d co 5 lat,
b. nadzwyczajne 鈥 zwo艂ywane przez Zarz膮d z w艂asnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 1/3 cz艂onk贸w.
2. Informacja o zwo艂aniu Walnego Zebrania Cz艂onk贸w, wraz z porz膮dkiem obrad, powinna dotrze膰 do cz艂onk贸w nie p贸藕niej ni偶 na 7 dni przed wyznaczonym terminem obrad.
3. Obrady Walnego Zebrania Cz艂onk贸w mog膮 si臋 odbywa膰 za pomoc膮 艣rodk贸w bezpo艣redniego porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 (forma elektroniczna), w tym drodze tele- lub wideokonferencji lub za pomoc膮 komunikator贸w internetowych.
搂 14
1. Uchwa艂y Walnego Zebrania Cz艂onk贸w s膮 podejmowane w trakcie obrad (z zastrze偶eniem ust. 4) i zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w przy obecno艣ci przynajmniej 陆 og贸lnej liczby cz艂onk贸w uprawnionych do g艂osowania, z wyj膮tkiem uchwa艂 w sprawach, o kt贸rych mowa w 搂 24 Statutu.
2. W przypadku niezebrania si臋 cz艂onk贸w w liczbie pozwalaj膮cej na podejmowanie uchwa艂 przez Walne Zebranie Cz艂onk贸w w I terminie, Zarz膮d zwo艂uje je ponownie w II terminie, kt贸ry mo偶e by膰 wyznaczony tego samego dnia, bez konieczno艣ci spe艂niania wymog贸w zgodnie z 搂 13 ust. 2 Statutu.
3. Na ponownie zwo艂anym Walnym Zebraniu Cz艂onk贸w w II terminie, uchwa艂y zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w bez wzgl臋du na liczb臋 obecnych cz艂onk贸w. 4. Na wniosek przyj臋ty w trakcie obrad, uchwa艂y Walnego Zebrania Cz艂onk贸w mog膮 zapada膰 w drodze indywidualnego zbierania g艂os贸w sk艂adanych na pi艣mie lub za pomoc膮 wiadomo艣ci e-mail. G艂osowanie takie jest wa偶ne je偶eli w zakre艣lonym terminie g艂osy w sprawie przyj臋cia lub odrzucenia uchwa艂y odda艂o co najmniej 陆 og贸lnej liczby cz艂onk贸w.
5. W przypadku g艂osowania w spos贸b opisany w ust. 4 g艂osy przyjmowane s膮 i obliczane przez Zarz膮d, kt贸ry w terminie 14 dni od up艂ywu zakre艣lonego terminu g艂osowania zawiadamia cz艂onk贸w poczt膮, drog膮 mailow膮 lub w inny skuteczny spos贸b, o podj臋ciu lub odrzuceniu uchwa艂y.

Oddzia艂 II
Zarz膮d

搂 15
1. Zarz膮d kieruje pracami Stowarzyszenia Kin Studyjnych i reprezentuje je na zewn膮trz.
2. Do kompetencji Zarz膮du nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
a. kierowanie dzia艂alno艣ci膮 Stowarzyszenia Kin Studyjnych,
b. wykonywanie uchwa艂 Walnego Zebrania Cz艂onk贸w,
c. przyjmowanie nowych cz艂onk贸w, podejmowanie uchwa艂 o wykluczeniu cz艂onka lub skre艣leniu cz艂onka z listy cz艂onk贸w Stowarzyszenia Kin Studyjnych,
d.opracowywanie planu pracy i preliminarza bud偶etowego,
e. zarz膮dzanie maj膮tkiem i funduszami Stowarzyszenia Kin Studyjnych,
f. sporz膮dzanie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, wed艂ug obowi膮zuj膮cych przepis贸w oraz rocznego sprawozdania merytorycznego,
g. rozstrzygni臋cie spor贸w pomi臋dzy cz艂onkami Stowarzyszenia Kin Studyjnych.
搂 16
1. Zarz膮d sk艂ada si臋 z pi臋ciu cz艂onk贸w wybieranych przez Walne Zebranie Cz艂onk贸w spo艣r贸d cz艂onk贸w Stowarzyszenia Kin Studyjnych, na pi臋cioletni膮 kadencj臋.
2. Zarz膮d wybiera spo艣r贸d siebie:
a. Prezesa Zarz膮du,
b. dw贸ch Wiceprezes贸w Zarz膮du,
c. Sekretarza,
d. Skarbnika.
3. W razie powstania vacatu w sk艂adzie Zarz膮du przed up艂ywem kadencji, Zarz膮d mo偶e uzupe艂ni膰 sw贸j sk艂ad, jednak偶e nie wi臋cej ni偶 o dwie osoby. Dalsze uzupe艂nienie sk艂adu Zarz膮du mo偶e nast膮pi膰 tylko na mocy uchwa艂y Walnego Zebrania Cz艂onk贸w.
4. Cz艂onkiem Zarz膮du nie mo偶e by膰 osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przest臋pstwo umy艣lne 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub przest臋pstwo skarbowe.
搂 17
1. Posiedzenia Zarz膮du zwo艂uje Prezes lub Wiceprezes Zarz膮du, kt贸rzy przewodnicz膮 na zebraniach Zarz膮du.
2. Posiedzenia Zarz膮du mog膮 si臋 odbywa膰 za pomoc膮 艣rodk贸w bezpo艣redniego porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 (forma elektroniczna), w tym drodze tele- lub wideokonferencji lub za pomoc膮 komunikator贸w internetowych.
3. Uchwa艂y Zarz膮du zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w. W razie r贸wno艣ci g艂os贸w decyduje g艂os Prezesa Zarz膮du.
搂 18
1. Stowarzyszenie Kin Studyjnych reprezentuje na zewn膮trz Prezes Zarz膮du lub jeden z Wiceprezes贸w Zarz膮du dzia艂aj膮cy samodzielnie albo Skarbnik z Sekretarzem dzia艂aj膮cy 艂膮cznie.
2. Do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Stowarzyszenia Kin Studyjnych w zakresie praw i obowi膮zk贸w maj膮tkowych o warto艣ci przekraczaj膮cej r贸wnowarto艣膰 5000 (pi臋膰 tysi臋cy) z艂otych konieczne jest wsp贸艂dzia艂anie dw贸ch cz艂onk贸w Zarz膮du, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarz膮du.

Oddzia艂 III
Komisja Rewizyjna

搂 19
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym w zakresie ca艂okszta艂tu dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia Kin Studyjnych.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale偶y:
a. kontrola dzia艂alno艣ci organizacyjnej i merytorycznej oraz gospodarki finansowej i maj膮tkowej Stowarzyszenia Kin Studyjnych,
b. wyst臋powanie do Zarz膮du z wnioskami wynikaj膮cymi z przeprowadzonych kontroli,
c. sk艂adanie sprawozdania ze swej dzia艂alno艣ci na Walnym Zebraniu Cz艂onk贸w, d. sk艂adanie wniosk贸w w sprawie udzielania (lub odmowy udzielenia) absolutorium Zarz膮dowi,
e. zatwierdzanie corocznych sprawozda艅 finansowych Zarz膮du,
f. wyst臋powanie do Zarz膮du z wnioskiem o zwo艂anie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz艂onk贸w w uzasadnionych przypadkach.
搂 20
1. Komisja Rewizyjna sk艂ada si臋 z trzech cz艂onk贸w, wybranych przez Walne Zebranie Cz艂onk贸w na pi臋cioletni膮 kadencj臋.
2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodnicz膮cego.
3. W razie powstania vacatu w sk艂adzie Komisji Rewizyjnej przed up艂ywem kadencji, Komisja mo偶e uzupe艂ni膰 sw贸j sk艂ad, jednak偶e nie wi臋cej ni偶 o jedn膮 osob膮. Dalsze uzupe艂nienie sk艂adu Zarz膮du mo偶e nast膮pi膰 tylko na mocy uchwa艂y Walnego Zebrania Cz艂onk贸w.
4. Cz艂onkiem Komisji Rewizyjnej nie mo偶e by膰 osoba:
a. b臋d膮ca jednocze艣nie cz艂onkiem Zarz膮du lub pozostaj膮ca z nim w zwi膮zku ma艂偶e艅skim, we wsp贸lnym po偶yciu, w stosunku pokrewie艅stwa, powinowactwa lub podleg艂o艣ci s艂u偶bowej,
b. skazana prawomocnym wyrokiem za przest臋pstwo umy艣lne 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub przest臋pstwo skarbowe.
搂 21
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwo艂uje i przewodniczy im Przewodnicz膮cy Komisji Rewizyjnej.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mog膮 si臋 odbywa膰 za pomoc膮 艣rodk贸w bezpo艣redniego porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 (forma elektroniczna), w tym drodze tele- lub wideokonferencji lub za pomoc膮 komunikator贸w internetowych. 3. Uchwa艂y Komisji Rewizyjnej zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w. W razie r贸wno艣ci g艂os贸w decyduje g艂os Przewodnicz膮cego.

Rozdzia艂 V
Maj膮tek Stowarzyszenia Kin Studyjnych


搂 22
Maj膮tek Stowarzyszenia Kin Studyjnych sk艂ada si臋 z:
a. sk艂adek cz艂onkowskich,
b. ofiar, darowizn, zapis贸w, subwencji, grant贸w z projekt贸w i dotacji, innych 艣rodk贸w z funduszy publicznych,
c. dochod贸w z imprez i wydarze艅 organizowanych przez Stowarzyszenie Kin Studyjnych,
d. dochod贸w z dzia艂alno艣ci gospodarczej,
e. maj膮tku ruchomego,
f. dochod贸w z maj膮tku Stowarzyszenia Kin Studyjnych.
搂 23
Stowarzyszenie Kin Studyjnych nie mo偶e:
a. udziela膰 po偶yczek lub zabezpiecza膰 zobowi膮za艅 maj膮tkiem Stowarzyszenia Kin Studyjnych w stosunku do cz艂onk贸w, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w Stowarzyszenia Kin Studyjnych oraz os贸b, z kt贸rymi cz艂onkowie, cz艂onkowie organ贸w oraz pracownicy Stowarzyszenia Kin Studyjnych pozostaj膮 w zwi膮zku ma艂偶e艅skim, we wsp贸lnym po偶yciu albo w stosunku pokrewie艅stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie艅stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s膮 zwi膮zani z tytu艂u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywa膰 maj膮tku Stowarzyszenia Kin Studyjnych na rzecz cz艂onk贸w, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w Stowarzyszenia Kin Studyjnych oraz ich os贸b bliskich, na zasadach innych ni偶 w stosunku do os贸b trzecich, w szczeg贸lno艣ci, je偶eli przekazanie to nast臋puje bezp艂atnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywa膰 maj膮tku na rzecz cz艂onk贸w, cz艂onk贸w organ贸w lub pracownik贸w Stowarzyszenia Kin Studyjnych oraz ich os贸b bliskich na zasadach innych ni偶 w stosunku do os贸b trzecich, chyba 偶e to wykorzystanie bezpo艣rednio wynika z celu statutowego,
d. dokonywa膰 zakupu towar贸w lub us艂ug od podmiot贸w, w kt贸rych uczestnicz膮 cz艂onkowie Stowarzyszenia Kin Studyjnych, cz艂onkowie jego organ贸w lub pracownicy oraz ich os贸b bliskich, na zasadach innych ni偶 w stosunku do os贸b trzecich lub po cenach wy偶szych ni偶 rynkowe.

Rozdzia艂 VI
Zmiana Statutu i rozwi膮zanie Stowarzyszenia Kin Studyjnych


搂 24
1. Rozwi膮zanie Stowarzyszenia Kin Studyjnych oraz zmiany statutu Stowarzyszenia Kin Studyjnych mog膮 nast膮pi膰 na mocy uchwa艂y Walnego Zebrania Cz艂onk贸w, powzi臋tej wi臋kszo艣ci膮 2/3 g艂os贸w przy obecno艣ci minimum 2/3 og贸lnej liczby cz艂onk贸w uprawnionych do g艂osowania.
2. W przypadku niezebrania si臋 cz艂onk贸w w liczbie pozwalaj膮cej na spe艂nienie wymogu kworum okre艣lonego w ust. 1, stosuje si臋 postanowienia 搂 14 ust. 2. Na ponownie zwo艂anym Walnym Zebraniu Cz艂onk贸w uchwa艂y dotycz膮ce rozwi膮zania Stowarzyszenia Kin Studyjnych oraz zmiany statutu Stowarzyszenia Kin Studyjnych zapadaj膮 wi臋kszo艣ci膮 2/3 g艂os贸w bez wzgl臋du na liczb臋 obecnych cz艂onk贸w.
3. Uchwa艂a o rozwi膮zaniu Stowarzyszenia Kin Studyjnych okre艣la r贸wnocze艣nie spos贸b likwidacji oraz cel, na jaki ma by膰 przeznaczony maj膮tek Stowarzyszenia Kin Studyjnych.