Statut Stowarzyszenia Kin Studyjnych

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kin Studyjnych i zwane jest w dalszych postanowieniach Stowarzyszeniem Kin Studyjnych.
§ 2
Terenem działalności Stowarzyszenia Kin Studyjnych jest Europa, a siedzibą miasto Zielona Góra.
§ 3
Stowarzyszenie Kin Studyjnych jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją zrzeszającą podmioty prowadzące kina oraz inne osoby, których działalność jest związana z kinematografią i rozpowszechnianiem utworów audiowizualnych pragnące realizować cele stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia Kin Studyjnych i sposoby ich realizacj
i

§ 4
Celem Stowarzyszenia Kin Studyjnych jest:
a. ochrona interesów środowiska związanego z kinami studyjnymi i lokalnymi,
b. reprezentowanie interesów kin studyjnych i lokalnych wobec władz państwowych i samorządowych, instytucji, organizacji społecznych, a także wobec producentów, dystrybutorów i wszystkich innych uczestników rynku filmowego,
c. współpraca z organizacjami, podmiotami działającymi na rzecz kina i filmu artystycznego,
d. promocja i upowszechnianie wiedzy o kinematografii artystycznej, niezależnej oraz alternatywnych gatunkach twórczości filmowej,
e. rozwój kultury filmowej i prowadzenie edukacji filmowej,
f. podnoszenie poziomu profesjonalizmu branży kinowej,
g. wspieranie inicjatyw na rzecz tworzenia warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej,
h. kształtowanie i upowszechnianie dobrych praktyk handlowych wśród uczestników rynku filmowego,
i. wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich podmiotów.
§ 5
1. Stowarzyszenie Kin Studyjnych realizuje swoje cele poprzez:
a. organizację, promocję i finansowanie przedsięwzięć kulturalnych, naukowych i edukacyjnych,
b. realizację ogólnie dostępnych imprez kulturalnych w tym filmowych, takich jak festiwale, przeglądy filmów, wystawy, seminaria itp.,
c. organizację zajęć edukacyjnych, warsztatów, szkoleń i kursów o tematyce związanej z kinematografią,
d. podnoszenie kwalifikacji osób działających na rzecz kina i filmu artystycznego, niezależnego oraz kin studyjnych i lokalnych,
e. organizację spotkań z naukowcami, twórcami, krytykami i aktorami filmowymi oraz dystrybutorami i producentami filmowymi,
f. organizowanie i finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących branży kinowej i filmowej,
g. finansowanie stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia w branży kinowej i filmowej,
h. wymianę informacji i doświadczeń również na poziomie międzynarodowym, i. uczestnictwo w wydarzeniach promujących film artystyczny i niezależny organizowanych przez inne podmioty,
j. podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia Kin Studyjnych.
2. Dla realizacji celów Stowarzyszenie Kin Studyjnych, Zarząd może powołać sekcje skupiające członków na podstawie szczególnych zainteresowań, bądź wspólnoty środowiskowe, a także różne formy organizacyjne do prowadzenia działalności gospodarczej.
§ 6
1. Stowarzyszenie Kin Studyjnych prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zmianami, dalej: u.d.p.p.w.) jako działalność pożytku publicznego. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia Kin Studyjnych.
2. W zakresie celów i sposobów realizacji celów statutowych Stowarzyszenie Kin Studyjnych może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego i działalność nieodpłatną pożytku publicznego, obejmującą:
a. Działalność twórczą związaną z kulturą i rozrywką (PKD – dział 90),
b. Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałą działalność związaną z kulturą (PKD – dział 91)
c. Działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD – dział 59),
d. Działalność usługową w zakresie informacji (PKD – dział 63),
e. Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD – dział 72),
f. Edukację – (PKD – dział 85).
3. Działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia Kin Studyjnych może być prowadzona zarówno jako działalność nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna, z zastrzeżeniem wymogów określonych w art. 8 i 9 u.d.p.p.w.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków


§ 7
1. Członkowie Stowarzyszenia Kin Studyjnych dzielą się na:
a. członków zwyczajnych,
b. członków wspierających.
2. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel polski, który ukończył 18 lat i pragnie realizować cele Stowarzyszenia Kin Studyjnych oraz został przyjęty uchwałą Zarządu.
3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i realizacją jego celów, która została przyjęta uchwałą Zarządu. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
§ 8
1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a. udział w pracach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia Kin Studyjnych, a w szczególności poprzez systematyczne uczestniczenie w pokazach filmowych, prelekcjach i dyskusjach oraz innych formach realizacji celów Stowarzyszenia Kin Studyjnych,
b. przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia Kin Studyjnych. c. regularne opłacanie składek członkowskich. 2. Do obowiązków członka wspierającego należy przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia Kin Studyjnych.
§ 9
1. Członek zwyczajny korzysta z:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia Kin Studyjnych,
b. wszystkich urządzeń Stowarzyszenia Kin Studyjnych przeznaczonych dla członków,
c. prawa uczestniczenia we wszystkich imprezach Stowarzyszenia Kin Studyjnych na warunkach ustalonych przez Zarząd.
2. Członek wspierający ma prawo do:
a. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków bez prawa głosu,
b. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia Kin Studyjnych.
c. uczestniczenia w imprezach Stowarzyszenia Kin Studyjnych na warunkach ustalonych przez Zarząd.
§ 10
1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia Kin Studyjnych następuje wskutek:
a. rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych przez Zarząd,
c. śmierci członka będącego osobą fizyczną lub likwidacji podmiotu w przypadku członka wspierającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
2. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych w razie:
a. rażącego naruszenia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia Kin Studyjnych,
b. działania na szkodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych,
c. zalegania z opłatą składek członkowskich.
3. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych następuje na mocy uchwały Zarządu.
4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie 7 dni od otrzymania przez członka uchwały na piśmie. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tej sprawie jest ostateczna.
5. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie Członków prawa wykluczonego członka ulegają zawieszeniu.
6. Członek skreślony z listy członków Stowarzyszenia Kin Studyjnych nie może żądać zwrotu wpłaconych składek członkowskich.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia Kin Studyjnych


§ 11 Władzami Stowarzyszenia Kin Studyjnych są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna

Oddział I
Walne Zebranie Członków

§ 12
1. Walne Zebranie Członków jest naczelną władzą Stowarzyszenia Kin Studyjnych, która ustala kierunki jego działalności.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: a. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia Kin Studyjnych i jego zmian,
b. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia Kin Studyjnych,
c. rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych
d. rozpatrywanie sprawozdań władz Stowarzyszenia Kin Studyjnych,
e. udzielanie absolutorium Zarządowi,
f. ustalanie wytycznych dla Zarządu,
g. ustalanie wysokości składek członkowskich.
§ 13
1. Walne Zebranie Członków może być:
a. zwykłe (sprawozdawczo-wyborcze) – zwoływane przez Zarząd co 5 lat,
b. nadzwyczajne – zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 1/3 członków.
2. Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, wraz z porządkiem obrad, powinna dotrzeć do członków nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem obrad.
3. Obrady Walnego Zebrania Członków mogą się odbywać za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (forma elektroniczna), w tym drodze tele- lub wideokonferencji lub za pomocą komunikatorów internetowych.
§ 14
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane w trakcie obrad (z zastrzeżeniem ust. 4) i zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 24 Statutu.
2. W przypadku niezebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał przez Walne Zebranie Członków w I terminie, Zarząd zwołuje je ponownie w II terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, bez konieczności spełniania wymogów zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu.
3. Na ponownie zwołanym Walnym Zebraniu Członków w II terminie, uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków. 4. Na wniosek przyjęty w trakcie obrad, uchwały Walnego Zebrania Członków mogą zapadać w drodze indywidualnego zbierania głosów składanych na piśmie lub za pomocą wiadomości e-mail. Głosowanie takie jest ważne jeżeli w zakreślonym terminie głosy w sprawie przyjęcia lub odrzucenia uchwały oddało co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
5. W przypadku głosowania w sposób opisany w ust. 4 głosy przyjmowane są i obliczane przez Zarząd, który w terminie 14 dni od upływu zakreślonego terminu głosowania zawiadamia członków pocztą, drogą mailową lub w inny skuteczny sposób, o podjęciu lub odrzuceniu uchwały.

Oddział II
Zarząd

§ 15
1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia Kin Studyjnych i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a. kierowanie działalnością Stowarzyszenia Kin Studyjnych,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c. przyjmowanie nowych członków, podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka lub skreśleniu członka z listy członków Stowarzyszenia Kin Studyjnych,
d.opracowywanie planu pracy i preliminarza budżetowego,
e. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia Kin Studyjnych,
f. sporządzanie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, według obowiązujących przepisów oraz rocznego sprawozdania merytorycznego,
g. rozstrzygnięcie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia Kin Studyjnych.
§ 16
1. Zarząd składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia Kin Studyjnych, na pięcioletnią kadencję.
2. Zarząd wybiera spośród siebie:
a. Prezesa Zarządu,
b. dwóch Wiceprezesów Zarządu,
c. Sekretarza,
d. Skarbnika.
3. W razie powstania vacatu w składzie Zarządu przed upływem kadencji, Zarząd może uzupełnić swój skład, jednakże nie więcej niż o dwie osoby. Dalsze uzupełnienie składu Zarządu może nastąpić tylko na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 17
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu, którzy przewodniczą na zebraniach Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (forma elektroniczna), w tym drodze tele- lub wideokonferencji lub za pomocą komunikatorów internetowych.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 18
1. Stowarzyszenie Kin Studyjnych reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu lub jeden z Wiceprezesów Zarządu działający samodzielnie albo Skarbnik z Sekretarzem działający łącznie.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia Kin Studyjnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 5000 (pięć tysięcy) złotych konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

Oddział III
Komisja Rewizyjna

§ 19
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym w zakresie całokształtu działalności Stowarzyszenia Kin Studyjnych.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola działalności organizacyjnej i merytorycznej oraz gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia Kin Studyjnych,
b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
c. składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, d. składanie wniosków w sprawie udzielania (lub odmowy udzielenia) absolutorium Zarządowi,
e. zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych Zarządu,
f. występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w uzasadnionych przypadkach.
§ 20
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków na pięcioletnią kadencję.
2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
3. W razie powstania vacatu w składzie Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Komisja może uzupełnić swój skład, jednakże nie więcej niż o jedną osobą. Dalsze uzupełnienie składu Zarządu może nastąpić tylko na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba:
a. będąca jednocześnie członkiem Zarządu lub pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 21
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą się odbywać za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (forma elektroniczna), w tym drodze tele- lub wideokonferencji lub za pomocą komunikatorów internetowych. 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia Kin Studyjnych


§ 22
Majątek Stowarzyszenia Kin Studyjnych składa się z:
a. składek członkowskich,
b. ofiar, darowizn, zapisów, subwencji, grantów z projektów i dotacji, innych środków z funduszy publicznych,
c. dochodów z imprez i wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Kin Studyjnych,
d. dochodów z działalności gospodarczej,
e. majątku ruchomego,
f. dochodów z majątku Stowarzyszenia Kin Studyjnych.
§ 23
Stowarzyszenie Kin Studyjnych nie może:
a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia Kin Studyjnych w stosunku do członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia Kin Studyjnych oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia Kin Studyjnych pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywać majątku Stowarzyszenia Kin Studyjnych na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia Kin Studyjnych oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia Kin Studyjnych oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia Kin Studyjnych, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia Kin Studyjnych


§ 24
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia Kin Studyjnych oraz zmiany statutu Stowarzyszenia Kin Studyjnych mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, powziętej większością 2/3 głosów przy obecności minimum 2/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku niezebrania się członków w liczbie pozwalającej na spełnienie wymogu kworum określonego w ust. 1, stosuje się postanowienia § 14 ust. 2. Na ponownie zwołanym Walnym Zebraniu Członków uchwały dotyczące rozwiązania Stowarzyszenia Kin Studyjnych oraz zmiany statutu Stowarzyszenia Kin Studyjnych zapadają większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia Kin Studyjnych określa równocześnie sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia Kin Studyjnych.