Wytyczne dla KIN w czasie pandemii

Wytyczne dla KIN w czasie pandemii

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz G艂贸wny Inspektorat Sanitarny przygotowa艂y wytyczne dla kin w zwi膮zku z epidemi膮 koronawirusa.

Wytyczne uj臋to w pi臋ciu punktach:

 1. Podstawowe zasady zwi膮zane z udzia艂em w seansie filmowym.
 2. Zabezpieczenie kina oraz stosowanie 艣rodk贸w ochrony osobistej.
 3. Zalecenia post臋powania w trakcie pokazu filmowego oraz przed i po jego zako艅czenia.
 4. Zalecenia dla personelu kina.
 5. Procedury post臋powania w przypadku podejrzenia zaka偶enia koronawiusem.

Wi臋cej:

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ G艁脫WNY INSPEKTOR SANITARNY

 

 1. PODSTAWOWE ZASADY ZWI膭ZANE Z UDZIA艁EM W SEANSIE FILMOWYM
 1. Pracownicy oraz widzowie powinni zosta膰 poinstruowani, 偶e w przypadku wyst膮pienia niepokoj膮cych objaw贸w nie powinni przychodzi膰 do pracy/na seans, a pozosta膰 w domu i聽skontaktowa膰 si臋 telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej.
 2. Zaleca si臋 bie偶膮ce 艣ledzenie informacji G艂贸wnego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dost臋pnych na聽gov.pl/web/koronawirus/
 3. W zakresie nieuregulowanym powy偶szymi zleceniami nale偶y stosowa膰 odpowiednio zalecenia dla:
  1) funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2;聽gov.pl/web/rozwoj/gastronomia
  2) centr贸w handlowych, je艣li kino znajduje si臋 na terenie takowego.聽gov.pl/web/rozwoj/centra-handlowe

 

 1. OGRANICZENIE LICZBY WIDZ脫W W KINIE
  Udzia艂 widz贸w w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem:

 

 1. zakrywania ust i nosa przez widz贸w;
 2. udost臋pnienia przez kino widzom nie wi臋cej ni偶 po艂owy liczby miejsc na sali – rz臋dy powinny by膰 zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca mi臋dzy widzami;
 3. obowi膮zek zachowania jednego wolnego miejsca mi臋dzy widzami nie dotyczy:
 1. widza, kt贸ry uczestniczy w pokazie z dzieckiem poni偶ej 13. roku 偶ycia;
 2. widza, kt贸ry uczestniczy w pokazie z osob膮 z orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci, osob膮 z orzeczeniem o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, osob膮 z orzeczeniem o potrzebie kszta艂cenia specjalnego lub osob膮, kt贸ra ze wzgl臋du na stan zdrowia nie mo偶e porusza膰 si臋 samodzielnie;
 3. os贸b wsp贸lnie zamieszkuj膮cych lub pozostaj膮cych we wsp贸lnym gospodarstwie domowym.

 

 1. II. ZABEZPIECZENIE KINA ORAZ STOSOWANIE 艢RODK脫W OCHRONY OSOBISTEJ
 1. Zaleca si臋 powo艂anie w ka偶dym kinie koordynatora do spraw zdrowotnych lub delegowanie konkretnego pracownika do zada艅 zwi膮zanych z dba艂o艣ci膮 o聽zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz do sta艂ego kontaktu z wyznaczon膮 osob膮 z w艂a艣ciwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej;
 2. w zale偶no艣ci od tego, w kt贸rym miejscu obiektu wyst膮pi艂 incydent zdrowotny, koordynator, w uzgodnieniu z kierownictwem kina, podejmuje decyzje odno艣nie wy艂膮czenia lub cz臋艣ciowego wy艂膮czenia (do czasu przeprowadzenia dezynfekcji i wywietrzenia pomieszcze艅) dalszego funkcjonowania obiektu;
 3. koordynator wsp贸艂pracuje z w艂a艣ciw膮 miejscowo stacj膮 sanitarno-epidemiologiczn膮 i stosuje si臋 do zalece艅 pa艅stwowego powiatowego inspektora sanitarnego;
 4. w miar臋 mo偶liwo艣ci zaleca si臋 wietrzenie lub wentylowanie obiekt贸w zamkni臋tych;
 5. sprz膮tanie stref dla publiczno艣ci oraz zaplecza powinno uwzgl臋dnia膰:
 1. dost臋pno艣膰 艣rodk贸w do mycia i dezynfekcji r膮k dost臋pne na terenie kina, m.in. w聽toaletach oraz przy wej艣ciach na teren kina i przy wyj艣ciach;
 2. udost臋pnienie mo偶liwie jak najwi臋kszej liczby toalet i organizacji umo偶liwiaj膮cej zachowanie wymaganego dystansu;
 3. oznaczenie dedykowanych pojemnik贸w na zu偶yte 艣rodki ochrony osobistej, post臋powanie z odpadami zgodnie w Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS, dost臋pnymi na stronie聽gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/;
 4. udost臋pnienie w miar臋 mo偶liwo艣ci bezdotykowych podajnik贸w na r臋czniki papierowe – nie zaleca si臋 u偶ywania suszarek do r膮k;
 5. umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji mycia r膮k wed艂ug rekomendacji GIS, z uwzgl臋dnieniem potrzeb os贸b 聽z niepe艂nosprawno艣ci膮 i聽dzieci (odpowiednia wysoko艣膰);
 6. sprz膮tanie, dezynfekcja toalet ze zwi臋kszon膮 cz臋stotliwo艣ci膮 (minimum raz na godzin臋), dokumentowanie tych czynno艣ci.

 

 1. w strefie gastronomicznej:
 1. zaleca si臋 sprz膮tanie stref przygotowywania i wydawania posi艂k贸w, kt贸re 聽powinno uwzgl臋dnia膰:

  – stosowanie 艣rodk贸w dezynfekuj膮cych;

  – obowi膮zek i zwi臋kszon膮 cz臋stotliwo艣膰 odka偶ania pomieszcze艅 ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem infrastruktury, z kt贸r膮 klient ma kontakt;

  – odka偶anie urz膮dze艅 system贸w p艂atno艣ci.
 2. w strefie konsumpcji posi艂k贸w powinny by膰 dost臋pne p艂yny do dezynfekcji;
 3. sprzeda偶 artyku艂贸w spo偶ywczych (parzenie i podawanie kawy, nak艂adanie popcornu itp.) powinno by膰 wykonywane tylko przez osoby pracuj膮ce przy artyku艂ach spo偶ywczych. Osoby te powinny podczas sprzeda偶y artyku艂贸w spo偶ywczych pracowa膰 w przy艂bicach. Zalecane jest mycie r膮k i聽dezynfekowanie ich po bezpo艣rednim kontakcie z聽klientem lub jego rzeczami osobistymi.


III. ZALECENIA POST臉POWANIA W TRAKCIE POKAZU FILMOWEGO ORAZ PRZED I聽PO JEGO ZAKO艃CZENIU

Zaleca si臋, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe (np. w trakcie zakupu bilet贸w on-line) na wypadek stwierdzenia u kt贸rego艣 z widz贸w zaka偶enia SARS-CoV-2. Dane zbierane s膮 w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osob膮 zaka偶on膮.

Dodatkowe zalecenia zwi膮zane z udzia艂em w seansie:

 1. obowi膮zek za艂o偶enia maseczki (zas艂oni臋cia ust i nosa);
 2. wyposa偶enie pracownik贸w kin w 艣rodki ochrony indywidualnej, w tym przy艂bice/maski ochronne, 艣rodki do dezynfekcji r膮k. W przypadku bezpo艣redniej obs艂ugi (np. kasjerzy) zaleca si臋 stosowanie przegrody mechanicznej, np. pleksiglas. Zalecane jest mycie r膮k lub dezynfekowanie ich po bezpo艣rednim kontakcie z聽klientem lub jego rzeczami osobistymi;
 3. ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu zgodnego z aktualnym stanem prawnym;
 4. obowi膮zkowa dezynfekcja d艂oni przez uczestnik贸w przed wej艣ciem na teren kina;
 5. w przypadku obiekt贸w posiadaj膮cych jedno wej艣cie – w miar臋 mo偶liwo艣ci ustalenie odr臋bnych godzin wej艣cia dla poszczeg贸lnych seans贸w;
 6. opuszczanie kina przez widz贸w z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odst臋pu;
 1. udost臋pnienie najwi臋kszej mo偶liwej liczby wyj艣膰, aby zapewni膰 zachowanie dystansu mi臋dzy widzami;
 2. 聽wietrzenie i wentylowanie obiekt贸w zamkni臋tych przed, w trakcie i po ka偶dym dniu, z wy艂膮czeniem system贸w pracuj膮cych na zamkni臋tym obiegu powietrza i niewyposa偶onych w filtry HEPA;聽 w zakresie post臋powa艅 z systemami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi – postepowanie zgodnie z Wytycznymi NIZP-PZH (dost臋pnymi w za艂膮czniku poni偶ej);
 3. umieszczenie w widocznym miejscu (np. na stronach www) komunikatu informuj膮cego o podj臋tych dzia艂aniach zapobiegawczych, zapewniaj膮cych bezpiecze艅stwo osobiste ka偶dego z widz贸w;
 4. preferowanie sprzeda偶y bilet贸w online.


IV. ZALECENIA 聽DLA PERSONELU KINA

 1. Wszystkim pracownikom kin zaleca si臋 zapoznanie z wytycznymi Ministra Zdrowia oraz G艂贸wnego Inspektora Sanitarnego dost臋pnymi na stronie gov.pl/web/koronawirus/ w zakresie odpowiadaj膮cym wykonywanym przez nich zadaniom.
 2. Do pracy w kinie mog膮 przychodzi膰 jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objaw贸w wskazuj膮cych
 3. na chorob臋 zaka藕n膮. Wszyscy powinni zosta膰 poinformowani, aby w razie niepokoj膮cych objaw贸w nie przychodzili do pracy, pozostali w domu i zasi臋gn臋li teleporady medycznej..
 4. Optymalizacja liczby obs艂ugi kina z zachowaniem re偶imu sanitarnego. W miar臋 mo偶liwo艣ci ograniczenie rotacji obs艂ugi kina pomi臋dzy stanowiskami.
 5. W celu ograniczenia kontakt贸w mi臋dzy pracownikami zaleca si臋, aby tam, gdzie jest to mo偶liwe, wykorzystywano do komunikacji m. in. telefony, poczt臋 elektroniczn膮, radiotelefony itp.
 6. Zmniejszenie liczby pracownik贸w korzystaj膮cych w tym samym czasie z przestrzeni wsp贸lnych, np. sto艂贸wki pracowniczej, szatni itp. W pomieszczeniach tych zaleca si臋, aby co drugie miejsce siedz膮ce pozostawa艂o wolne oraz aby liczba os贸b z nich korzystaj膮cych by艂a ograniczona do minimum.
 7. W miar臋 mo偶liwo艣ci udost臋pnianie odr臋bnych pomieszcze艅 dla pracownik贸w oraz osobnych sanitariat贸w.


V. PROCEDURY POST臉POWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKA呕ENIA KORONAWIRUSEM

 1. W przypadku wyst膮pienia u pracownika lub klienta niepokoj膮cych objaw贸w sugeruj膮cych zaka偶enie koronawirusem, nale偶y niezw艂ocznie odsun膮膰 go od pracy/odseparowa膰 od innych os贸b w miejscu do tego przeznaczonym lub poprosi膰, aby transportem indywidualnym uda艂 si臋 do domu lub na oddzia艂 zaka藕ny. W przypadku pogarszania si臋 jego stanu zdrowia nale偶y zadzwoni膰 pod numer alarmowy 999 lub 112.
 2. Zg艂oszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umo偶liwi obs艂udze ustalenie obszaru, w kt贸rym porusza艂a si臋 i przebywa艂a osoba potencjalnie zaka偶ona koronawirusem, przeprowadzenie rutynowego sprz膮tania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, por臋cze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracownik贸w oraz (o ile to mo偶liwe) widz贸w obecnych w tym samym czasie w cz臋艣ci/cz臋艣ciach kina, w kt贸rych przebywa艂a osoba potencjalnie zaka偶ona koronawirusem i zalecenie stosowania si臋 do wytycznych Ministra Zdrowia oraz G艂贸wnego Inspektora Sanitarnego dost臋pnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/, odnosz膮cych si臋 do os贸b, kt贸re mia艂y kontakt z zaka偶onym.

 

Szczeg贸艂owe informacj臋 TUTAJ